عوامل حرکت نکردن خودرو

 


1- تمام شدن دیسک وصفحه؛
در این صورت ماشین دنده می رو ولی حرکت نمی کند و بوی بدی از داخل موتور به مشام می رسد‌


2- خرد کردن گیربکس؛
فشار بیش از حد و نبودن روغن در گیربکس باعث ایجاد این خرابی می شود.


3- بریدن پولوس؛
دنده جا می رود ولی ماشین حرکت نمی کندوصدای  نابه حنجاری به گوش می رسد.


4- جا نرفتن دنده ها؛
به دوعلت دنده های ماشین جا نمی رود ۱خرابی تقسیم دنده ی داخل گیربکس و خرابی کشوای های داخل گیربکس ۲ در رفتن میل ماهک های گیربکس.